Fysisk aktivitet för barn

Fysisk aktivitet är förutsättningar för ett friskt liv

Fysisk aktivitet under barndomen har många positiva effekter inte minst för tillväxten och för barns normala utveckling. Den fysiska aktiviteten har en avgörande roll i att upprätthålla en optimal energibalans. I termer av riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom, spelar vardaglig fysisk aktivitet en indirekt roll genom att förhindra oönskad viktökning under barndomen eller genom att bidra till viktnedgång hos barn med övervikt. Fysisk aktivitet i ungdomsåren ökar insulinkänsligheten och minskar risken för övervikt och typ 2-diabetes senare i livet 

Det finns också ett klart samband mellan utövandet av regelbunden fysisk aktivitet och psykisk hälsa hos barn och ungdom, främst genom en ökad självkänsla och självuppfattning men också genom social interaktion. Fysisk aktivitet under uppväxten påverkar bentätheten och skelettstorleken positivt och en hög bentäthet minskar frakturrisken hos vuxna. Den största effekten av fysisk träning på skelettet uppkommer redan före puberteten. Motorisk stimulering och träning genom fysisk aktivitet i förskolan/skolan har positiva effekter på barns grovmotorik, finmotorik, perception och förmåga att minnas detaljer

Barns och ungdomars fysiska aktivitet minskar
Mot denna bakgrund är det oroande att den fysiska aktiviteten bland barn och ungdomar har minskat under de senaste decennierna. Minskning i fysisk aktivitet under ungdomsåren är ett mycket konsistent fynd i många studier samtidigt som andelen som tittar på tv och använder datorn mer än fyra timmar om dagen ökar med åldern. Den största nedgången sker mellan 12 och 18 års ålder, och den är starkare för flickor än för pojkar. Bland 15-åringar kommer 36 procent av flickorna och 22 procent av pojkarna inte upp i den rekommenderade mängden daglig fysisk aktivitet.

Malms Naprapati arbetar med barn och ungdoms hälsa

Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar. Och har spetskompetens inom träningslära. Vi skräddar syr träningen och den hjälp som eftersöks så att motivation bibehålls och uppsatta mål uppnås.