Parkinson´s sjukdom och träning som recept

Den här artikeln kommer diskutera vetenskapen bakom behandling med träning för parkinson sjukdom. Vad kan vi förvänta oss utifrån den forskning som finns idag. Varför ska träning som recept på Parkinson´s sjukdom föreskrivas. 

En Dansk forskar grupp med Anders Uhrbrand, Egon Stenager, Martin Sloth Pedersen, Ulrik Dalgas gjorde studien som kommer heta "Parkinson's disease and intensive exercise therapy - a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials" som publicerades 2015.  Studien är klassad som en "Level 1" studie, som är av allra starkast kvalité av studie. När man gör en meta analys analyseras alla resultat av vad andra studier har kommit fram till. På så sätt kan man se om flera rapporter säger samma sak eller hur mycket resultaten skiljer sig.

Parkinson drabbar omkring 7 miljoner personer om året och ger komplikationer på motorik som skakningar, stelhet, svaghet av muskler, kramper balans och gång svårigheter. Men även komplikationer av sömn och livskvalité som involverar rädslan av att falla. Vilket skapar en passivititet som gör att personen som drabbas blir inaktiv. 

Artikeln som nämns ovan redogör vilka komplikationer som finns med medicinering, speciellt dopaminerga läkemedel och kirugri. Samt belyser fördelar med motion och rörelse ur ett funktionellt neurologiskt perspektiv. 

Vilka symptom av Parkinson´s sjukdom förbättras med träning?
Hypokinesi utgör ett av de mest besvärande symptomen vid PS och yttrar sig med långsamhet, ibland svårigheter eller oförmåga att utföra rörelser, t ex förflyttningar och gång. Andra exempel på svåra rörelser är tandborstning och att skruva med skruvmejsel.
Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS) är ett teambaserat bedömningsinstrument som är uppdelat i fyra delar. En analys av rörelseförmågan ingår i UPDRS del 3, vilket är ett motoriskt test där snabba, alternerande rörelser utförs i extremiteterna. Symptomen kan visa sig med långsamhet, minskad amplitud och stopp i rörelserna.
Tremor/skakningar bedöms i vila, aktivitet och posturalt, vilket också ingår i UPDRS del 3.

Vad man fann i studien att efte styrketräning fanns en signifikant minskning med minst 10% av det sammanlagda poängen av UPDRS del 3.  

Andra studier visar att efter träning som intervention/recept till Parkinson´s patienter att den upplevda livskvalitén ökar. Samt att kardiovaskulära, hjärt och kärlsjukdomar vart betydande bättre.   

Vilken form av träning är mest effektiv? 
Många studier tittat på vilken form av träning som skulle vara mest skyddande för vårt nervsystem. Det görs genom att diskiera nervceller och studera dem. Detta har gjorts på råttor. Och det forskarna kommer fram till är att man inte riktigt kan säga vilken form av träning som är mest effektiv.  Vilken sorts motion som artiklarna underöker är definerad av dess intentsitet, frekvens och längd. Och är associerad med olika fysiologiska förändringar i kroppen som sker vid t.ex styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning osv.

Den Danska gruppen tittade på 3 olika träningsformer som konditonsträning, styrketräning och en grupp som jag fritt översätter till "övriga former av träning".  

Finns det några komplikationer?
Den danska studien visar att träning som behandling av Parkinson´s inte har rapporterat några allvarligare komplikationer. Visst kan du bli öm och få träningsvärk och få olika krämpor som är normalt associerade
med träning.

Kan parkinson´s patienten bli av med sin medicinering?
3 av 5 studier visar att användning av Levadopa var densamma. Även om rapporterna inte syns i studierna om att patienter minskar sitt användande av medicin, finns kliniska rapporter och jag själv har sett det på min klinik i Härnösand, att patienter som börjat träna minskar också sitt användande av medicinering. Men studier behövs göras för att med säkerhet kunna trappa ner medicinering. 

Att enbart medicinera har visat sig i stuiderna inte förbättre parkinson´s patienters kroppsliga besvär, utan bromsar utvecklingen av sjukdomen något. 

Finns det studier som talar emot förbättring av symptom hos parkinsons patienter som börjar träna?
1981 gjordes en Level 2 garderad studie av Gibbard som gjorde en cross-over studie, och tittade på resultatet av 4 veckors fysisk aktivitet. Utvärderade den motoriska nedsatthet parkinson för med sig och hittade att ingen förbättring av något. 

Dock har studien fått stark kritik från andra håll då studien inte beskrev vad den fysiska aktiviteten innehåll, studien i sig var ganska generealliserande, den statistik som lades fram var beskrevs inte,  värderingen av deltagarna gjordes direkt efter intervention. Och anses vara en reserch som inte är av bra kvalité. 

Framtidens behandling av Parkinson´s sjukdom.

Förståelsen för hjärnans komplexitet  har intresserat forskningsvärlden enormt och fler oservationer och kliniska prövningar görs för att förbättra symptomen av Parkinsons sjukdom. OCh man har sett att fysisk träning tillsammans med stimulering av fler sinnen, som tex hörseln eller synen ger ytterligare lite förbättring.

Bland annat har man sett att träning tillsammans med musik förbättrar gå mönster hos parkinsons patienter. Bland annat finns en pilot studie som hålls på University of Texas Medical Branch, som tittar hur rött och grönt ljus kan påverka patienters rörelse förmåga. Det viktigaste är att få till insatser som förbättrar livskvalite hos patienten som också är hållbara över tid. 

Och det vi idag vet är att fysisk aktivitet med både styrkemoment och konditons moment förbättrar symptom av parkinsons sjukdom.

Parkinson's disease and intensive exercise therapy
a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials

Anders Uhrbrand, Egon Stenager, Martin Sloth Pedersen, Ulrik Dalgas

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter